Wydania


Spis treści

Od redakcji

PRACE EMPIRYCZNE I DONIESIENIA Z BADAŃ

Piotr Słowik
Krzysztof Walczewski

Ocena roli konsultacji profilaktycznej pod kątem możliwości prowadzenia profilaktyki depresji. Analiza uzyskanych wyników badań


W Europie w ostatnich latach obserwuje się wzrost zachorowalności na choroby psychiczne. Dlatego ważnym i nowym problemem jest pojawiające się pytanie o profilaktykę tych zaburzeń.

Karol Bukojemski
Bartosz Trybulec
Roksana Wójcik
Paweł Jagielski

Wpływ rehabilitacji na powrót do sprawności osób po wypadkach motocyklowych


Wstęp: Motocykle w Polsce stają się coraz popularniejszym środkiem transportu, szczególnie w dużych miastach. Wynika to ze znacznego wzrostu natężenia ruchu miejskiego oraz poszukiwania przez mieszkańców szybszej alternatywy dla codziennego przemieszczania się. Niestety poruszanie się za pomocą jednośladu wiąże się ze znacznie zwiększonym ryzykiem urazu oraz stopniem obrażeń w wyniku wypadku drogowego.

ARTYKUŁY TEORETYCZNE I PRZEGLĄDOWE

Paulina Dusińska
Joanna Bonior

Wybrane czynniki ryzyka i prewencja upadków osób starszych


Upadki osób starszych stanowią poważny problem zdrowotny. Wśród przyczyn upadków można wyróżnić czynniki wewnętrzne, które powiązane są z procesem starzenia się organizmu, oraz czynniki zewnętrzne, które uwarunkowane są wpływem środowiska, w którym żyje senior. Upadki zaliczane są do tzw. wielkich problemów geriatrycznych. Działania prewencyjne powinny opierać się głównie na interwencjach wielo­kierunkowych, uwzględniających zwłaszcza aktywność fizyczną. Celem artykułu jest analiza zagrożeń upadków osób starszych i ich profilaktyka.

Nina Ogińska-Bulik

Negatywne skutki pracy związanej z pomaganiem osobom po doświadczeniach traumatycznych – zjawisko wtórnej traumatyzacji


Pomaganie ofiarom traumy, zwłaszcza przez profesjonalistów, może prowadzić do wystąpienia wtórnej traumatyzacji, rozumianej także jako wtórny stres traumatyczny. Objawy wtórnego stresu traumatycznego są takie same jak w przypadku zaburzeń po stresie traumatycznym / urazowym (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD) i obejmują cztery kategorie, tj. intruzję, unikanie, negatywne zmiany w sferze poznawczej i emocjonalnej oraz wzmożone pobudzenie i reaktywność. Wtórny stres traumatyczny występuje najczęściej u pracowników socjalnych, terapeutów, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli służb medycznych (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni). Zjawisko to obserwuje się również u nieprofesjonalistów, tj. u osób, które wspierają czy jedynie towarzyszą ofiarom traumy lub cierpiącym. Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu wtórnej traumatyzacji wyróżnia się czynniki, które są związane z pracą / organizacją oraz czynniki podmiotowe, wśród których szczególną rolę przypisuje się empatii. Z występującymi objawami wtórnego stresu traumatycznego można sobie radzić poprzez stosowanie różnego rodzaju oddziaływań, w tym różnych form dbania o siebie.

Zygfryd Juczyński

Wydarzenia zmiany życiowej z perspektywy zdrowia człowieka


Celem artykułu jest przybliżenie roli znaczących wydarzeń życiowych, które stają się ważną częścią naszej tożsamości i historii życia oraz punktem zwrotnym zmieniającym sposób, w jaki człowiek spostrzega świat w codziennym życiu. Podczas gdy wydarzenia pozytywne stają się centralne poprzez ich związek z normami kulturowymi, negatywne wydarzenia oddziałują poprzez mechanizmy psychologiczne. Zdrowi ludzie wolą koncentrować się na pozytywnych informacjach, przywoływać je i wyobrażać sobie. Natomiast dla osób w trudnej sytuacji emocjonalnej, cierpiących z powodu potraumatycznych zaburzeń stresowych czy depresji, wydarzenia negatywne i traumatyczne są lepiej zapamiętane, a ich przewidywania dotyczące przyszłości są bardziej pesymistyczne. Wydarzenia pozytywne uważa się za bardziej kluczowe dla tożsamości i historii życia, a wydarzenia negatywne, zwłaszcza doświadczenia traumatyczne, za najbardziej szkodliwe dla zdrowia jednostki. W zakończeniu artykułu zwrócono uwagę na niedocenianie emocjonalnie pozytywnych wydarzeń życiowych, w tym również traumatycznych (np. związanych z transplantacjami narządów), które mogą prowadzić do poekstatycznego wzrostu.

Dorota Kubacka-Jasiecka

Ryzyko psychosomatyczne z perspektywy traumy przywiązania i zaburzeń Ja cielesnego


Opracowanie podejmuje problematykę etiologii zaburzeń psychosomatycznych. Stawia i rozwija hipotezę wiążącą ryzyko psychosomatyczne z wczesnodziecięcymi traumatycznymi doświadczeniami, łącznie z patologią więzów opiekuńczych. Celem uwiarygodnienia hipotezy opracowanie podkreśla daleko idące podobieństwo między konsekwencjami syndromu dziecięcej traumy (zespół DESNOS) a odległymi skutkami negatywnych doświadczeń ciała wraz ze zmianami funkcjonowania na poziomie neurofizjologicznym (teoria przywiązania Bowlby’ego, koncepcje relacji z obiektem, wyniki badań nad negatywnym znaczeniem doświadczeń ciała, modele karcinogenezy). Z drugiej strony przedstawiona hipoteza znajduje oparcie w szeroko akceptowanej roli aktualnego stresu wraz ze stosowanymi strategiami adaptacyjno-obronnymi. Znajdują one odbicie w kształtowaniu się wyróżnianych u dorosłych wzorów zachowania: A, C, D oraz ich znaczeniu (obok słabości konstytucjonalnej) jako czynników ryzyka psychosomatycznego.

RECENZJE I SPRAWOZDANIA

Susan Pinker

Efekt wioski. Jak kontakty twarzą w twarz mogą uczynić nas zdrowszymi, szczęśliwszymi i mądrzejszymi

Bohdan W. Wasilewski

Sprawozdanie z międzynarodowego spotkania liderów grup Balinta w Zamku Rycerskim Zakonu Joanitów, w Łagowie

Andrzej Mielecki

V Balint w Zakroczymiu 25–27 października, 2019 r.

Wskazówki dla Autorów

Recenzenci czasopisma Sztuka Leczenia (2019)Wielkość fontu
Kontrast