Sztuka Leczenia


Wydanie: 2013 / 1-2, (tom: XXVI)


Spis treści

Spis treści
Aleksandra Dembińska

Rola nadziei w pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność

Niepłodność doświadczana przez kobietę jest trudnością, gdzie rozstrzyga się jeden z podstawowych problemów życia jednostki- dążenie do prokreacji. Długotrwały proces diagnozowania i leczenia niepłodności, nie dający gwarancji 100% sukcesu, niesie ze sobą chroniczny stres. Badaniem objęto kobiety w trakcie leczenia niepłodności, używając „mieszanej metodologii” w 2 etapach: 1. metoda jakościowa – wywiad; 2. metoda ilościowa. Nadzieja jako stan jest swoistym wskaźnikiem reakcji emocjonalnej w procesie zaradczym, a wysoki poziom nadziei podstawowej, w procesie radzenia sobie, można potraktować jako zasób, służący redukowaniu negatywnych stanów emocjonalnych. Zarówno nadzieja jako stan jak i nadzieja podstawowa są istotne w procesie udzielania pomocy psychologicznej kobietom leczącym niepłodność.
Agnieszka Krawczyk

Zmęczenie i strategie zmagania się z chorobą nowotworową na różnych etapach leczenia

Zmęczenie należy do najczęstszych symptomów zgłaszanych przez pacjentów na wszystkich etapach leczenia choroby nowotworowej, niezależnie od jej charakteru i lokalizacji. Na jego obecność skarżą się pacjenci już na etapie diagnozowania choroby i w całym cyklu leczenia oraz w opiece paliatywnej. Mechanizmy prowadzące do wystąpienia zmęczenia są poznane fragmentarycznie ze względu na wieloczynnikową etiologię. Niektórzy pacjenci interpretują obecność zmęczenia jako brak skuteczności leczenia albo wiążą je z progresją choroby. Nieprawidłowa interpretacja przyczyn zmęczenia nasila stres i może spowodować przerwanie farmakoterapii lub zmianę schematu leczenia na mniej obciążający. Zmęczenie powoduje obniżenie jakości życia, utrudnione funkcjonowanie w wymiarze fizycznym, psychicznym i społecznym. Badania przeprowadzone u 80 pacjentów onkologicznych wykazały, że przewlekłe zmęczenie utrudnia zmaganie się z chorobą i zwiększa prawdopodobieństwo podejmowania destrukcyjnych strategii radzenia sobie zarówno u pacjentów hospicyjnych, jak i onkologicznych.
Agnieszka Kulik

Kulturowe uwarunkowania zespołów medycznie niewyjaśnianych na przykładzie przewlekłego zmęczenia

Zespoły medycznie niewyjaśniane stwarzają wiele problemów badaczom i praktykom. Trudności te wiążą się z koncepcją zespołów, możliwościami diagnostycznymi, doborem skutecznych środków zaradczych. Są również źródłem dodatkowego cierpienia dla pacjentów ze względu na trywializację objawów, trudności w komunikacji z lekarzem i stygmatyzację w społeczeństwie. Czynniki te spowodowały zainteresowanie kontekstem kulturowym występowania zespołów medycznie niewyjaśnianych. Przewlekłe zmęczenie jest zasadniczym objawem zespołu przewlekłego zmęczenia, zaliczanego do kategorii zespołów medycznie niewyjaśnianych. Celem pracy jest pokazanie cech charakterystycznych przewlekłego zmęczenia jako zespołu medycznie niewyjaśnianego ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań kulturowych.
Piotr Mamcarz

Prawda jako czynnik leczący w psychoterapii

Głównym przedmiotem tej publikacji jest „prawda” jako czynnik leczący i jej implikacji w odniesieniu do poszczególnych nurtów psychoterapeutycznych. Kluczowe do rozważań psychologicznych są podstawy filozoficznych, które mocno zakorzenione są w sposobie formułowania przekonań na temat świata. Następnie zostaną omówione różne koncepcje ujmujące „prawdę” w ramy teoretyczne oraz jej implikacje logiczno-poznawcze. Kluczowym elementem artykułu jest próba określenia zakresu „prawdy” w różnych nurtach psychoterapeutycznych, a także systematyzacja technik stosowanych w oparciu o „prawdę”. Zostaną również omówione potencjalne konsekwencje zafałszowywania obrazu siebie, innych oraz świata i ich wpływ na proces terapeutyczny. Finalnie artykuł będzie próbą odpowiedzenia na pytanie, czy „prawda” w procesie psychoterapeutycznym ma znaczenie i jakie są jej predyspozycje funkcjonalne.
Bohdan Wasilewski

Pitfalls and threats in the doctor - patient relation

The author discusses the difficulties in the doctor-patient contact and the mechanisms of their formation. Difficulties in accepting the patient are discussed and the conflict of roles assumed by the doctor. This publication presents the most often reported types of „difficult patients” and „difficult situations”, based on the author’s own experience as a Balint group leader. Particular attention is given to the concept of „apostolic pitfall” implemented by Michael Balint. The author also discusses the various types of difficulties in the doctor-patient contact and discuss ways to overcome them.
prof. Henryk Gaertner – Kraków

Sprawozdanie z przebiegu Sympozjum Unii Polskich Pisarzy Lekarzy oraz uroczystości wręczenia Medalu Unii prof. Henrykowi Gaertnerowi

Jesienne Sympozjum Unii odbyło się w Krakowie /27-29.IX.2013/, miejscem obrad były sale konferencyjne hotelu Logos i Okręgowej Izby Lekarskiej. Spotkania były poświęcone prezentacji nowych wierszy i prozy, filmowi z międzynarodowego kongresu Unii w Lizbonie oraz sprawom organizacyjnym. Uczestnicy zwiedzili miasto, jego zabytki i muzea wawelskiego grodu.
prof. Henryk Gaertner – Kraków

Auschwitz survivors. Clinical – psychiatric studies, Medicine behind the barbed wire of the German concentration camp

Obie pozycje łączy tematyka hitlerowskich obozów koncentracyjnych, w której opracowaniu ma wielkie zasługi krakowska medycyna, wybitni uczeni, Towarzystwo Lekarskie i Przegląd Lekarski. Wydawcą obu książek jest Zdzisław Jan Ryn we współpracy z Władysławem Sułowiczem.
prof. Henryk Gaertner - Kraków

Sukces starości w poszukiwaniu wyznaczników zadowolenia z życia wśród osób

Starzenie i starość to problemy, którymi praktycznie i teoretycznie zajmują się różne specjalności. Szczególnej uwagi wymagają osobnicze i społecznie negatywne ograniczenia seniorów /psychomotoryczne i społeczne/, a mniej zainteresowania budzą pozytywne aspekty starzenia się i starości. Dlatego bardzo cenną aktualną pozycją w tej dziedzinie staje się monografia dr. Bogusława Stelcera z Zakładu Psychologii Klinicznej Kadry Nauk o Zdrowiu UM, prezesa Polskiego Towarzystwa im. Alberta Schweitzera w Poznaniu, autora licznych prac na tematy psychologiczne i schweitzerowskie.
prof. Bohdan Wasilewski - Warszawa

Recenzja książki „Kronika Jubileuszu 90-lecia Profesora Henryka Gaertnera

Recenzowana książka wydana jest pod redakcją Prof. Igora Gościńskiego z zespołem. Jest starannie opracowana edytorsko, licząc łącznie 102 strony i poświęcona jest w całości jubileuszowi 90-lecia Profesora Henryka Gaertnera.
prof. Henryk Gaertner – Kraków

Baby and the city /Dziecko i miasto/ Przewodnik po rodzicielstwie i wielkim mieście Kraków

Paulina Guzik odbyła studia dziennikarstwa i stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Warszawskim. Osiadła wraz ze swą rodziną w Krakowie. jest dziennikarką i reporterką telewizyjną. Jej książka dotycząca podwawelskiego grodu ma swą siostrzaną edycję warszawską. Wydaniu krakowskiego przewodnika patronuje sześć organizacji prorodzinnych, a wśród konsultantów znajdują się: ginekolog-położnik, położne, pediatra, znawcy zabawkarstwa i bezpieczeństwa dzieci w samochodzie.
prof. Henryk Gaertner – Kraków

„Winienem być dobrym lekarzem” Janusz Korczak – Henryk Goldszmit

Publikacja jest związana z wystawą Roku Korczakowskiego 2012 /grudzień 2012 – czerwiec 2013/. Wystawa i publikacja są piękną inauguracyjną uwerturą nowopowstałej, tak potrzebnej i ważnej placówki historii medycyny. Kieruje nią wybitny onkolog i historyk medycyny, prof. Edward Towpik, redaktor obecnej publikacji. Jej wysoki poziom edytorski zapewniły również: opracowanie Grażyny Jermakowicz i Agaty Małkowskiej oraz projekt graficzny Emilki Bojańczyk i Diany Gawronkiewicz.
wydawca

Lista recenzentów Sztuki Leczenia

Lista recenzentów Sztuki Leczenia