Polityka prywatności

Komitet Redakcyjny uprzejmie informuje, że Autorzy (i współautorzy) tekstów przesłanych do Sztuki Leczenia są zobowiązani do wyrażenia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych niezbędnych w realizacji procesu wydawniczego i rozpowszechnieniu publikacji przez Wydawcę (WNZ UJCM). Ponadto Autor zgłaszający pracę (i ewentualni współautorzy) są zobowiązani do zawarcia umowy o przeniesienie majątkowych praw autorskich do pracy na Wydawcę. Formularz umowy, po podpisaniu przez Autora (i wszystkich współautorów) oraz zeskanowaniu dokumentu, musi być przesłany na adres e-mailowy Redakcji.

Dane osobowe Autorów i Recenzentów, w tym afiliacje i adresy e-mail przekazane Redakcji Sztuki Leczenia są na podstawie wyrażenia przez nich zgody, wykorzystywane wyłącznie do celów wydawania czasopisma. Nazwiska i afiliacje Autorów wraz z ich pracami stają się po opublikowaniu dostępne w przestrzeni międzynarodowej w druku i na stronie internetowej czasopisma oraz w bazach, w których jest ono indeksowane celem upowszechnienia.