Sztuka Leczenia


Wydanie: 2006 / 3-4, (tom: XIII)


Piotr Słowik, Piotr Passowicz

Pro memoria Sympozjum poświęcone pamięci Doc. dr hab. Marzanny Magdoń

Prof. dr hab. Beata Tobiasz Adamczyk

Przemówienie w imieniu Władz Collegium Medicum UJ

Henryk Gaertner

Życie i dzieło doc Marzanny Magdoń

Jan Łazowski

Pytanie mojego życia

Jolanta Antas

Wspomnienie o Marzannie Magdoń

Halina Romanowska-Łakomy

"Terapia dla wszystkich - ku kreatywności. (Cito!)"

Dr Ewa Białek

Wspomnienie o Doc. Marzannie Magdoń

Dorota Kubacka-Jasiecka

Funkcjonowanie emocjonalne kobiet po mastektomii z perspektywy rozważań nad wzorem zachowania typu C (WZC)

Opracowanie D. Kubackiej-Jasieckiej przedstawia wyniki badań psychologicznych – pacjentek onkologicznych po zabiegu mastektomii, uczestniczących w spotkaniach klubu Amazonek w liczbie 65 osób oraz równoliczną grupę kontrolną. Przedmiotem badania była próba weryfikacji koncepcji osobowości i wzoru zachowania typu C jako czynników ryzyka rozwoju choroby nowotworowej. Badanie kliniczne przeprowadzone przy pomocy szeregu kwestionariuszy psychometrycznych, skal samooceny oraz technik projekcyjnych koncentrowały się na dwu obszarach tematycznych: poziomu przeżywanego lęku i współwystępujących z nim emocji negatywnych, wraz ze stosownymi technikami redukcji lęku oraz fasadowej autoprezentacji wraz z unikowymi i chwiejnymi wypowiedziami dotyczącymi wizerunku i relacji z matką. Uzyskane wyniki w ogólnym zarysie wspierają tezy koncepcji traktującej właściwości osobowości i wzoru zachowania typu C jako typowe dla chorych nowotworowych. Równocześnie stwierdzono, że represywne obrony oraz fasadowa autoprezentacja utrudniają zebranie w pełni wiarygodnych danych; nadaje to uzyskanym wynikom status hipotetyczny, wymagający dalszej weryfikacji.
Helena Wrona-Polańska

Osobowość w walce ze stresem – Zmiana obrazu samego siebie w procesie zmagania się z chorobą białaczkową

Praca ukazuje rolę osobowości w walce ze stresem na przykładzie zmiany obrazu JA w procesie zmagania się z chorobą białaczkową. Przebadano 60 pacjentów Kliniki Hematologii Collegium Medicum UJ. Badania prowadzone były metodą kliniczną. Poziom lęku określono na podstawie Arkusza Samopoznania Cattella, skali samooceny lęku i skali obserwacji zachowania pacjenta. Do badania obrazu JA użyto listy przymiotników ACL Gougha i Heilbruna. Zmaganie się z chorobą zdefiniowano operacyjnie wyróżniając 6 wskaźników ocenianych na 5-stopniowej skali. Analiza wyników ujawniła,że efektywne zmaganie się z chorobą prowadzi do ukształtowania pozytywnego obrazu JA, podczas gdy nieefektywne zmaganie się z chorobą wiąże się z negatywnym obrazem JA utrudniającym akceptację choroby i siebie w roli chorego. Celem psychoterapii chorych na białaczkę powinno być podtrzymywanie, a także rozwijanie pozytywnego, często nierealistycznego, obrazu JA sprzyjającego zachowaniu własnej tożsamości i efektywnemu zmaganiu się z chorobą. Teza ta znalazła potwierdzenie w praktyce klinicznej z chorymi na białaczkę.
Alicja Nasilowska-Barud

Specyfika pomocy psychologicznej u chorych z niewydolnością serca

Niewydolność serca jest jedną z najcięższych chorób układu krążenia. Celem pracy było przedstawienie najważniejszych problemów psychologicznych pacjentów leczonych z powodu niewydolności serca. Uwzględniono niektóre przyczyny niewydolności serca, objawy kliniczne i etapy rozwoju choroby. Scharakteryzowano najczęściej ujawniane przez chorych reakcje emocjonalne i sposoby zachowania się w chorobie. Dokonano charakterystyki interwencji i pomocy psychologicznej udzielanej chorym na poszczególnych etapach rozwoju choroby i podejmowanego leczenia.
Mariola Żuk, Alicja Nasiłowska-Barud

Przeżywanie samotności przez człowieka chorego Próba analizy doświadczenia samotności u chorych z zaburzeniami funkcji psychicznych w następstwie uszkodzenia mózgu

Bohdan Wasilewski

Aktualność holistycznego rozumienia medycyny Marzanny Magdoń, jego zapomniana składowa

Artykuł omawia holistyczne ujęcie medycyny w rozumieniu Marzanny Magdoń, analizując jego genezę i uwarunkowania.Opracowanie koncentruje się na aspekcie społecznym holistycznego rozumienia zdrowia i choroby, rozpatrując szczegółowo społeczny kontekst pracy lekarza. Omawiane są psychospołeczne uwarunkowania działalności zawodowej lekarza i związane z nią dylematy moralne.
Józef Kocur, Wiesława Trendak

Zachowania ryzykowne społecznie a psychobiologia

Czynniki psychobiologiczne są coraz częściej uważane za modulatory i regulatory ludzkich zachowań oraz odgrywające istotną rolę w wyjaśnianiu i interpretacji różnic między jednostkami określonej populacji. Prezentowana praca analizuje psychobiologiczne uwarunkowania zachowań ryzykownych i niebezpiecznych społecznie w oparciu o dane psychohistorii i kazuistykę psychobiograficzną.
Stelcer Bogusław, Strzelecki Wojciech, Cybulski Marcin, Mandecki

Sprawozdanie z Konferencji Naukowej „ Wzorzec etyki medycznej w świetle życia i dzieła Alberta Schweitzera"

Ewa Białek

RECENZJA KSIĄŻKI Henryka GAERTNERA p.t. „ALBERT SCHWEITZER. Życie, myśl, dzieło”.

Henryk Gaertner

Recenzja książki: Jan Tatoń. Filozofia w medycynie Wydawnictwo Lekarskie PZWL - Medycyna metaboliczna, wyd.I, 2003, 232 s., ilustr., ISBN 83-200-2756-X, ISSN 1428-1430

Henryk Gaertner

Recenzja książki: Edward Shoter: Historia psychiatrii. Od zakładu dla obłąkanych po erę Prozach, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 2005, 496 s., ilustr. ISBN 83-02-09547-8