Sztuka Leczenia


Wydanie: 2009 / 1-2, (tom: XVIII)


Bożena Gulla, Kinga Tucholska

Psychologia pozytywna a zdrowie

Psychologia pozytywna (positive psychology) to stosunkowo nowa gałąź psychologii, opisywana jako „nauka o zdrowiu psychicznym i dobrostanie, pozytywnych doświadczeniach, cechach jednostkowych i instytucjach wspierających ich rozwój” (Duckworth, Steen, Seligman, 2005). Jej inicjatorem jest (...)
Milena Szuszkiewicz

Duchowe uwarunkowania modyfikacji ciała

„Tymczasem cierpienie jest ogromnie cenną informacją, która pomaga człowiekowi odróżniać dobro od zła, prawdę od iluzji. Człowiek zwykle najbardziej dojrzewa duchowo i rozwija się właśnie przez cierpienie”. Ks. M. Dziewiecki (1999) Duchowość jest bodajże najtrudniej definiowalnym i najbardziej wieloznacznym spośród pojęć nauk humanistycznych.
Zygmunt Pucko

Idea kresu medycyny wobec troski o zdrowie

Wydawać by mogło, iż snucie rozważań o kwestii idei kresu w medycynie, zwłaszcza w dobie niespotykanego dotąd tempa jej rozwoju, zakrawa na czysty paradoks albo przejaw skłonności filozofów do ulegania panującej modzie. Wszak w naszym kręgu kulturowym co chwilę któryś ze współczesnych myślicieli obwieszcza koniec fizyki, kosmologii, biologii ewolucyjnej, neurobiologii, medycyny albo nauki (...)
Jacek Breczko

Higiena w Europie. Szkic historiozoficzny Jerzego Stempowskiego

Jerzy Stempowski (1894-1969), bliski współpracownik Jerzego Giedroycia, był jednym z najwybitniejszych Polskich myślicieli w XX wieku. Był erudytą oraz świetnym eseistą. Pasjonowały go cywilizacje schyłkowe, a chyba najbardziej schyłek cesarstwa rzymskiego. Schyłek trwający długo; albowiem, jak twierdził, przez parę wieków Rzymianie żyli w poczuciu nadchodzącego zmierzchu.
Wojciech Bielecki, Wojciech Drygas

Syndrom choroby funkcjonalnej - socjomedyczny mit czy rzeczywistość?

To, co określa się w literaturze przedmiotu jako chorobę funkcjonalną, jest zjawiskiem bardzo złożonym i - jak się wydaje - podlegającym dynamicznym przeobrażeniom1). Jeśli wziąć pod uwagę powszechnie już uznawane przekonania teoretyczne oraz coraz częściej implementowane w badania socjomedyczne metody i techniki badawcze – można mówić tu o istnieniu swoistego paradygmatu, spełniającego większość przypisywanych tego typu paradygmatom funkcji2).
Aldona Ścibisz

Spostrzegane wsparcie i sympatia rówieśników, a style radzenia sobie ze stresem przez młodzież licealną

Podstawowymi elementami świata dorastających wymienianymi przez nich są rodzina oraz rówieśnicy i nauczyciele (por. Worsztynowicz, 2001). Akceptacja kolegów oraz przynależność do grupy są dla adolescenta niezwykle ważne. Tymczasem badania wskazują, że co czwarty uczeń nie czuje się w szkole bezpiecznie i nie ma poczucia akceptacji. Blisko połowa badanych uważa, że klasa nie jest im życzliwa i pomocna.
Dominika Socha, Anna Tabor, Jaśmina Żwirska, Małgorzata Schlegel-Zawadzka

Neofobia żywieniowa wśród nauczycielek jako czynnik wpływający na podstawy prozdrowotne ich wychowanków

Zdrowie człowieka nierozerwalnie łączy się z produktami spożywczymi, jakie wybiera on do swojej codziennej diety. Na wybór ten wpływa wiele czynników, w tym, zwłaszcza w szkolnym wieku, naśladownictwo osób, z którymi często się styka młody człowiek, szczególnie, jeśli stanowią one dla niego autorytet.
Beata Zych, Iwona Oskędra

Odżywianie, aktywność fizyczna, sen i wypoczynek jako wybrane elementy stylu życia gimnazjalistów, a program przedmiotu "Promocja zdrowia" realizowany przez studentki Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Wydziału Nauk o Zdrowiu Collegium Medicum Uniwers

Styl życia młodzieży w dużym stopniu zależy od oddziaływań rodziny, środowiska szkolnego i rówieśniczego oraz aktywności własnej wychowanka. Informacje i tradycje dotyczące zachowań sprzyjających zdrowiu wpojone w domu rodzinnym mogą być wzmacniane lub modyfikowane w oparciu o programy edukacji zdrowotnej realizowane w szkole.

Prof. Henryk Gaertner członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Bachowskiego

Sprawozdanie. Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Bachowskiego nadało w czerwcu 2008 roku Profesorowi Henrykowi Gaertnerowi, byłemu kierownikowi Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych UJ, członkostwo honorowe za reaktywację Towarzystwa, którego został pierwszym prezesem.
Henryk Gaertner

J.Woy-Wojciechowski "Jan Paweł II i medycyna"

Recenzja. Liczne związki między wiarą, religią a medycyną datują się od zarania dziejów. Szczególnie wyraźnie występują one w monoteistycznych, światowych religiach, w tym w chrześcijaństwie. Ewangelie i inne świadectwa podają liczne fakty, a cudowne uzdrowienia zyskały ich sprawcy miano Chrystusa-lekarza. Chrześcijaństwu i jego trosce nie tylko o duszę, lecz również o ciało, zawdzięczamy w znacznej mierze rozwój szpitalnictwa i opieki społecznej.
Henryk Gaertner

J.Bomba, M.Pilecki "Mózg i psyche"

Recenzja. Książka stanowi pokłosie jubileuszowego sympozjum, które odbyło się w stulecie utworzenia Katedry Psychiatrii i Neuropatologii w Uniwersytecie Jagiellońskim. Pierwsza część zbiorowego dzieła jest poświęcona dziejom krakowskiej psychiatrii i neuropatologii. Część tę rozpoczynają dwa wprowadzenia: redaktorów dzieła — prof. Jacka Bomby i dr. Macieja Pileckiego z Katedry Psychiatrii UJ oraz prof. Marka Zembali.
Henryk Gaertner

R.F.Mould, "Radium history mosaic"

Recenzja. Prof. R. F. Mould pracował z radem od 1961 roku w szpitalach londyńskich. Napisał wiele artykułów i książek poświęconych głównie onkologii, rentgeno- i radioterapii oraz Wilhelmowi Conradowi Roentgenowi i Marii Skłodowskiej-Curie. Obecne dzieło powstało po studiach w bibliotekach, instytutach i muzeach Europy i USA.
Henryk Gaertner

Ch.Duncan, S.Scott "Czarna Śmierć. Epidemia w Europie od starożytności do czasów współczesnych"

Recenzja. Książka jest świetnym tłumaczeniem autorstwa Agnieszki Siennickiej dzieła „Return of the black death: the world’s greatest serial killer” z 2004 roku. W treść książki wprowadzają teksty przedmowy i wstępu. Natomiast zasadnicza część książki składa się aż z 20 rozdziałów.
Henryk Gaertner

M.Sachs, B. Płonka-Syroka, F.Dross "Współpraca na polu medycyny między Niemcami i Polakami"

Recenzja. Jest to pierwsza pozycja serii „Biblioteka Polsko-Niemieckiej Historii Medycyny” pod redakcją Tadeusza Brzezińskiego i Bożeny Płonki-Syroki, która wraz z Michaelem Sachsem i Fritzem Drossem jest redaktorką omawianego dzieła.
Henryk Gaertner

Z. Domosławski "Wprowadzenie do medycyny"

Recenzja. Autorem podręcznika jest znany historyk medycyny, internista-kardiolog i humanista - prof. Zbigniew Domosławski. Całość składa się z pięciu rozdziałów.
Henryk Gaertner

Z. Szawarski "Mądrość i sztuka leczenia"

Recenzja. Zbigniew Szawarski jest profesorem etyki w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Warszawskiego i sekretarzem Komitetu „Etyka w Nauce” przy prezydium Polskiej Akademii Nauk.