Sztuka Leczenia


Wydanie: 2005 / 3-4, (tom: XII)


Jan Tylka, Elżbieta Anita Bajcar

Socjo-psychologiczne wyznaczniki jakości życia pacjentów z chorobą niedokrwienną serca

Celem badań było ustalenie, czy poczucie koherencji i wsparcie społeczne warunkują jakość życia osób z chorobą niedokrwienną serca, oraz zbadanie wpływu poczucia koherencji na podejmowanie zachowań prozdrowotnych. Badaniem objęto grupę 81 pacjentów kardiologicznych w wieku od 40 do 70 lat. W badaniu stwierdzono istnienie zależności między poczuciem koherencji, wsparciem społecznym i jakością życia. Poczucie koherencji okazało się najistotniejszym wyznacznikiem dobrostanu pacjentów zmagających się z chorobą niedokrwienną serca. Wpływ wsparcia społecznego na jakość życia był słabszy, przy czym istotna statystycznie korelacja dotyczyła jedynie jakościowego wymiaru wsparcia (satysfakcja ze wsparcia). Liczebność sieci wsparcia nie wpływała na ocenę jakości życia. W badaniach wykazano również dodatnią korelację między siłą poczucia koherencji a rzeczywistym stanem zdrowia pacjentów.
Aleksandra Kroemeke, Joanna Mateusiak

Poczucie koherencji a symptomy depresyjne przed i po porodzie

Celem badań było określenie kierunku zależności między poczuciem koherencji (SOC) i jego komponentami a symptomami depresji. Zastosowano podłużną procedurę badawczą. W badaniach wzięło udział 46 kobiet oczekujących pierwszego dziecka i rok po porodzie. Posłużono się Kwestionariuszem Orientacji Życiowej (SOC–29) oraz Inwentarzem Objawów Depresyjnych Beck’a (BDI). Stwierdzono odwrotnie proporcjonalną zależność między SOC a symptomami depresji. Odnotowano również systematyczny wpływ stanu emocjonalnego na poziom poczucia koherencji. Metoda analizy korelacji krzyżowych ujawniła wpływ liczby symptomów depresyjnych w okresie ciąży na doświadczane poczucie zrozumiałości badanych rok później.
Teresa Wyka

Mobbing w świetle polskiego prawa pracy

W opracowaniu analizowane są regulacje polskiego prawa pracy dotyczące mobbingu. Autorka analizuje w świetle prawa pracy definicję mobbingu uzupełniając ją obszernym komentarzem. Rozpatrywane są różne sytuacje prowadzące do mobbingu z omówieniem ich konsekwencji prawnych. Krytycznej analizie poddano obowiązujące regulacje prawne dotyczące mobbingu, wskazując na kierunki ich doskonalenia.
Prof. Bohdan Wasilewski

Następstwa psychologiczne i zdrowotne mobbingu

Autor omawia historię kształtowania się pojęcia mobbingu oraz kontekst społeczno-kulturowy tego procesu. Kolejna część pracy poświęcona jest patomechanizmowi zjawiska mobbingu oraz jego następstwom psychologicznym i zdrowotnym. Autor uzupełnia opisywane w literaturze następstwa mobbingu, postulując aktywację mechanizmów autodestrukcyjnych którą nazywa tanatozą. Końcowy fragment opracowania dotyczy profilaktyki terapii mobbingu.
Elżbieta Wichrowska-Janikowska

Zagrożenie praw pracowniczych z perspektywy Rzecznika Praw Obywatelskich

Autorka omawia zjawisko mobbingu z perspektywy Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Szeroko analizowane są społeczno-polityczne uwarunkowania zjawiska mobbingu. Mobbing omawiany jest w kontekście innych patologii związanych z rynkiem pracy oraz zjawiskiem bezrobocia. Osobna część opracowania dotyczy mobbingu i innych naruszeń prawa pracy jako problemu polskich emigrantów zarobkowych.
Marek Józef Pilkiewicz

Psychologia Energetyczna – nowe podejście w naukach o człowieku

Celem tego referatu jest zasygnalizowanie powstania i wstępna prezentacja nowej interdyscyplinarnej dziedziny wiedzy zwanej psychologią energetyczną. Psychologia Energetyczna powstała w wyniku uogólnienia ewidentnych rezultatów terapeutycznych obserwowanych klinicznie w relacjach ciało-umysł a uzyskiwanych w wyniku bezpośredniego i metodycznego oddziaływania na matrycę energetyczną człowieka. Matryca energetyczna człowieka obejmuje: biopole otaczające i przenikające ciało fizyczne człowieka, centra energetyczne (czakramy) oraz kanały energetyczne (meridiany wraz z odpowiednimi akupunktami). Ten eksperymentalny sposób podejścia łączący dorobek teoretyczny psychologii, biofizyki i nauk o duchowości (spirituality), zaowocował obiecującymi rezultatami szczególnie w odniesieniu do klientów opornych na tradycyjne metody terapii dzięki obniżeniu poziomu napięć wewnętrznych zarówno w relacjach ciało-umysł jak też i psychika-dusza (psycho-spiritual). Dotyczy to takich problemów jak przeżycia traumatyczne, niepokój, fobie, uzależnienia, niezdrowe przekonania, kompulsje, alergie czy zaburzenia osobowości. Metody te okazały się także pomocne w poprawianiu ogólnego stanu zdrowia i osiąganiu wybitnych rezultatów w sporcie i innych zawodach wymagających wysiłku umysłowego i kreatywności.
Henryk Gaertner

15th European Symposium of Somatotherapy and Psychosomatic Education, Kraków 21-23 X 2005