Sztuka Leczenia


Wydanie: 2011 / 1-2, (tom: XXII)


Bohdan Wasilewski

Holistyczne rozumienie medycyny wymogiem współczesności

Medycyna współczesna odpowiada obrazowi naszych czasów, aktualnej fazie rozwoju cywilizacyjnego, w którym współistnieje bezkrytyczna fascynacja techniką i naiwne przekonanie o nieograniczonych możliwościach człowieka, z narastającą krytyczną refleksją.
Hans-Christian Deter

Ekonomika leczenia a podejście psychosomatyczne

Economic aspects in the work of primary care physicians becomes more and more important, not only in Germany, but also in other European countries.
Gunta Ancane

Zdrowie psychiczne a medycyna psychosomatyczna

The issue of mental health still is much ignored. The main stream of the scientific thoughts and ideas are connected with the mental disorders and their treatment.
Theo Leydenbach

Dystonia ogniskowa u muzyków

Focal dystonia in musicians, also known as musician’s dystonia or musician’s cramp, is a task-specific movement disorder that presents itself as muscular incoordination or loss of voluntary motor control of extensively trained movements while a musician is playing the instrument.”(E.Altenmüller)
Ramiro Veríssimo

Trends dynamics in Psychiatric Systems today

The author makes some epistemological considerations on the urge to spread psychosomatics. To begin with, the heavy burden of mental disturbs in health care systems today lead to an absolute need for a proper psychosomatic training of general practitioners.
Hans-Martin Rothe

Przeciwnicy czy wspólnicy: pacjent i lekarz w procesie leczenia zaburzenia somatyzacyjnego – aspekty praktyki klinicznej

To establish an understanding of the causal conditions of the disturbance a patient with severe functional disorder has to suffer, there is often no simple way. But without understanding there is no compliance and adherence to expect in the psychosomatic treatment.
Marta Wąs, Katarzyna Schier

W jaki sposób dzieci z astmą oskrzelową i cukrzycą doświadczają własnego ciała?

Both asthma and diabetes could be seen as psychosomatic disorders. They are both linked to the child’s concentration on his or hers body, and to the pain. They both could mean the danger for life, since in their etiology there exist the mechanisms of auto aggression.
Yona Barak

Uwarunkowania psychosomatyczne a choroby cywilizacyjne

Infertility is one of the most ancient disorders which interferes with the family structure. The development of assisted reproductive technologies, mainly in vitro fertilization (IVF) and intracytoplasmic sperm injection (ICSI) succeeded to assist those couples who could not fulfill their wish for a child.
Katarzyna Skulimowska

Wzajemny wpływ stanu somatycznego i psychicznego u pacjentów z rozpoznaniem choroby somatycznej i zaburzeniem nerwicowym

Pacjenci z rozpoznaniem choroby somatycznej i zaburzeniem nerwicowym stanowią 17% spośród pacjentów badanych w Klinice Nerwic od 2000r.-2003r.
Margerita Beresnevaite

Zarządzanie stresem u pacjentów kardiochirurgicznych, randomizowane kontrolowane badania kliniczne

Effects of psychological interventions in cardiac surgery have mostly been studied with a focus on presurgical interventions.
Vladimirs V. Voicehovskis, Gunta Ancane, Tarass Ivascenko, Janis Micans, Andrejs Skesters, Normunds Vaivads

Ocena zespołu stresu pourazowego w łotewskim kontyngencie w ramach działań międzynarodowych

Introduction: Latvian combats - being on duty in Latvia and deploying as Contingent of International Operations (CIO) in Peace Support Missions (PSM) suffer from various stressors; sometimes Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) develops.
Agnieszka Zając, Katarzyna Schier

Obraz własnego ciała i motywacja do ćwiczeń wśród Kanadyjek i Polek uczestniczących w zajęciach jogi i aerobiku

The aim of this study was to examine the relationship between body image and the type of exercise as well as the connection between body image and motivation to exercise within Canadian and Polish women participating in aerobics or yoga classes.
Leszek Szewczyk

Aktywność katecholaminergiczna a reakcje emocjonalne u dzieci w warunkach przewlekłego stresu

Celem pracy było prześledzenie stanu układu współczulnego w relacji do typu zaburzeń emocjonalnych u dzieci w sytuacji przewlekłego stresu.
Maria Oleś

Wyznaczniki jakości życia młodzieży w zdrowiu i chorobie

Według WHO jakość życia to „postrzeganie przez jednostkę swojej pozycji w życiu w kontekście systemów wartości i kultury, w których żyje oraz w odniesieniu do jej celów, oczekiwań, standardów i zainteresowań”.
Elżbieta Talik

Nadzieja na sukces i strategie radzenia sobie ze stresem u nastolatek niezadowolonych z własnego ciała

Niezadowolenie z własnego ciała jest istotnym czynnikiem w etiopatogenezie zaburzeń odżywiania, a sam okres dorastania jest obarczony największym ryzykiem zachorowań, dlatego istotne wydaje się poznanie, jakie strategie radzenia sobie ze stresem i jakie zasoby osobiste są charakterystyczne dla dziewcząt niezadowolonych z własnego ciała.
Agnieszka Kulik

Przewlekłe zmęczenie a ustosunkowanie się interpersonalne u nastolatków

Przedłużające się funkcjonowanie w niekorzystnych warunkach prowadzi do zmian dezadaptacyjnych. Zmiany te ujawniają się we wszystkich sferach życia. Celem prezentowanych badań jest określenie jak zmęczone nastolatki funkcjonują osobowościowo w relacjach społecznych.
Aneta Pasternak, Katarzyna Schier

Dzieci odpowiedzialne – doświadczenie parentyfikacji i obraz własnego ciała u dorosłych dzieci alkoholików

The authors looked for the answer to the question about the specificity of parentification process and the body image in Adult Children of Alcoholics in comparison to healthy persons.
Ewa Zięba–Rydzyk, Barbara Rząca–Kuśnierz, Magdalena Małecka-Myślik

Działalność Instytutu Zdrowia Człowieka w aspekcie przywracania zdolności do pracy osób ze schorzeniami psychosomatycznymi

Celem niniejszej prezentacji było przedstawienie działalności Instytutu Zdrowia Człowieka ze szczególnym uwzględnieniem Sanatorium Uzdrowiskowego „Wysowa” w Wysowej działającego w ramach Instytutu Zdrowia Człowieka, który wyspecjalizował się w profilaktyce i leczeniu schorzeń psychosomatycznych.
Roman Ossowski, Kinga Sobieralska–Michalak

Możliwości aplikacji wiedzy z zakresu psychosomatyki w lecznictwie uzdrowiskowym

Misja lecznictwa uzdrowiskowego dotyczy diagnozy, leczenia i rehabilitacji. Ciągły wzrost liczby chorych z powodu wielu schorzeń motywuje zarówno lekarzy, jak i terapeutów do poszukiwania nowych podejść w procesie leczenia i rehabilitacji.
Wolfgang Söllner, Albert Leentjens, Hans-Christian Deter (Nov. 25, only), Gerhard Schuessler, Lisa Albrecht

Protokół ze spotkania EACLPP- ECPR w Norymberdze w dniach 25 i 26 listopada 2010, dotyczącego możliwości utworzenia szerszego stowarzyszenia badaczy i klinicystów w dziedzinie psychiatrii konsultacyjnej i medycyny psychosomatycznej

Discussed topics 1) Membership a. Individual Membership b. Societies as Members 2) Legal form of association 3) Objectives 4) Journal 5) Name 6) Further steps
I. B. Iamanndescu

Raport na temat działalności Rumuńskiego Stowarzyszenia Stosowanej Medycyny Psychosomatycznej i Behawioralnej

Institutional frame 2005: birth of Romanian Society of Applied Psychosomatics and Behavioral Medicine (president and founder IB Iamanndescu) with a mixed composition of physicians (general practitioners, psychiatrists) and psychologists (around 50%).
Anna Zalewska-Janowska

Psychodermatologia w praktyce - studium przypadków ze zmianami skóry

Psychodermatologia jest stosunkowo młodą dziedziną wiedzy z pogranicza dermatologii, psychologii, psychiatrii, medycyny estetycznej oraz kosmetologii.
Małgorzata M. Kulik

Czas jako źródło stresu w doświadczeniu osób cierpiących na chorobę przewlekłą

Odpowiedź na pytanie jak ludzie doświadczają i przeżywają czas od dawna jest przedmiotem badań psychologów (Ornstein 1969; Łukaszewski, 1983; Block 1990; Wearden 1994; Bajcar 2000; Nosal, Bajcar, 2004, 2006; Lens, 2006).
Marek Motyka

Komunikacja terapeutyczna

Autor omawia pojęcie i rolę komunikacji terapeutycznej w medycynie. Wymienia trzy podstawowe elementy terapeutycznej komunikacji tj. : jej ogólne cele (w tym obniżenie stresu doświadczanego przez pacjenta, aktywację jego osobistych zasobów, zapobieganie urazom jatrogennym), relację terapeutyczną oraz formy terapeutycznej komunikacji.
Barbara Bartoszek

Atopowe zapalenie skóry (AZS) jako choroba psychosomatyczna - psychologiczna analiza badań

Skóra jest jednym z narządów zmysłów, reagującym na bodźce zewnętrzne: ciepło, zimno, dotyk, przyjemność i ból.
Katarzyna Mariańczyk

Dlaczego Pani X robi mammografię co roku, a Pani Y nie zrobiła jej jeszcze nigdy? - wybrane psychologiczne uwarunkowania wykonywania mammografii przez kobiety powyżej 45 roku życia.

Zagadnienie zachowań prozdrowotnych, jako istotnie związane ze zdrowiem jednostek i populacji, coraz częściej znajduje się w obszarze zainteresowań różnych dziedzin nauki w tym m.in. medycyny behawioralnej, promocji zdrowia oraz psychologii.
Andrzej Kokoszka

Kształtowanie poczucia wpływu na przebieg choroby oraz zmiana dysfunkcjonalnego stylu radzenia sobie z chorobą. Ilustracja praktyczna

Niezadowalające stosowanie się do zaleceń w chorobach przewlekłych jest wyzwaniem dla współczesnej medycyny. Skuteczność tradycyjnej edukacji jest niedostateczna.Przedstawione zostanie postępowanie lekarza w trakcie rutynowej wizyty oparte na zalecanym przez Amerykańskie i Polskie Towarzystwa Diabetologiczne kształtowaniu samodzielnego postępowania (selfmanagement) z chorobą zgodnie z zasadami wzmacniania zdolności samostanowienia (empowerment).
Ewa Kiliszek

Metoda Balinta – od źródeł do nowych perspektyw

W dniu 31.12.2010 minęło 40 lat od śmierci Michała Balinta, twórcy grup Balinta i ruchu Balintowskiego na całym świecie. Mimo dużej popularności metody w Polsce nadal brak jest tłumaczenia publikacji samego Balinta, jak i innych publikacji dotyczących praktyki i badań, wydawanych przez Międzynarodową Federację Balintowską IBF.
Urszula Chandlarska, Martyna Żelazkowska

Zaburzenia relacji interpersonalnych z pacjentem w chorobie

Pacjent to człowiek cierpiący, potrzebujący opieki, wsparcia i zrozumienia, to także wielka indywidualność. Lekarz z racji posiadanej wiedzy i umiejętności jest dla chorego autorytetem. Jego słowa i decyzje są bezwarunkowo akceptowane.