Zaproszenie

Czasopismo naukowe: „Sztuka Leczenia” od momentu swego powstania w 1995 roku, akcentuje interdyscyplinarne
i holistyczne podejście do pacjenta, uznanie godności drugiej osoby, jej potrzeb, oczekiwań, możliwości. Z takiego
podejścia wynika potrzeba interdyscyplinarnej refleksji nad stanem nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz
znaczenie humanistycznej perspektywy podejmowanych zagadnień.
Redakcja przyjmuje do druku prace z zakresu takich dziedzin nauki jak: medycyna, nauki o zdrowiu, farmakologia,
psychologia, socjologia, filozofia, pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, pedagogika, zdrowie
publiczne, promocja zdrowia i profilaktyka oraz terapia, diagnoza, psychospołeczne aspekty leczenia i szeroko
rozumiana opieka medyczna.
Redakcja przyjmuje prace oryginalne (teoretyczne, badawcze, kliniczne, doświadczalne), a także opisy przypadków
i doniesienia z badań, przeglądy artykułów, sprawozdania ze zjazdów naukowych krajowych i zagranicznych, recenzje
książek i listy do redakcji o istotnych problemach, a także refleksje i wspomnienia dotyczące postaci znaczących,
mających istotny wpływ na pojmowanie „sztuki leczenia” dawniej i dziś.

Czasopismo wychodzi w formie drukowanej i elektronicznej, posiada następujące działy:

1. Artykuły teoretyczne i przeglądowe.
2. Prace empiryczne i doniesienia z badań.
3. Recenzje i sprawozdania.
4. Listy do redakcji, polemiki i wspomnienia.

Szczegółowe informacje o czasopiśmie i publikowane prace znajdują się w wolnym dostępie na stronie internetowej:
https://www.sztukaleczenia.pl/pl/strona-glowna/
Czasopismo posiada akredytację w bazach: ERIH+; Arianta; CEJSH; EBSCO Publishing (Ebsco Discovery Service);
Index Copernicus International (ICV); Polska Bibliografia Lekarska (PBL); Polska Bibliografia Naukowa (PBN);
POL-index oraz WorldCat.

 

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Redaktor Naczelny Sztuki Leczenia

dr hab. n.med. Joanna Bonior, Prof. UJ


Powrót