Wydanie 2019/2 (tom 34) / Issue 2019/2 (vol. 34)


Nina Ogińska-Bulik

Negatywne skutki pracy związanej z pomaganiem osobom po doświadczeniach traumatycznych – zjawisko wtórnej traumatyzacji


Pomaganie ofiarom traumy, zwłaszcza przez profesjonalistów, może prowadzić do wystąpienia wtórnej traumatyzacji, rozumianej także jako wtórny stres traumatyczny. Objawy wtórnego stresu traumatycznego są takie same jak w przypadku zaburzeń po stresie traumatycznym / urazowym (Posttraumatic Stress Disorder – PTSD) i obejmują cztery kategorie, tj. intruzję, unikanie, negatywne zmiany w sferze poznawczej i emocjonalnej oraz wzmożone pobudzenie i reaktywność. Wtórny stres traumatyczny występuje najczęściej u pracowników socjalnych, terapeutów, kuratorów sądowych oraz przedstawicieli służb medycznych (lekarze, pielęgniarki, ratownicy medyczni). Zjawisko to obserwuje się również u nieprofesjonalistów, tj. u osób, które wspierają czy jedynie towarzyszą ofiarom traumy lub cierpiącym. Wśród czynników sprzyjających wystąpieniu wtórnej traumatyzacji wyróżnia się czynniki, które są związane z pracą / organizacją oraz czynniki podmiotowe, wśród których szczególną rolę przypisuje się empatii. Z występującymi objawami wtórnego stresu traumatycznego można sobie radzić poprzez stosowanie różnego rodzaju oddziaływań, w tym różnych form dbania o siebie.Negative effects of work related to helping people after traumatic experiences – the phenomenon of secondary traumatization


Helping trauma victims, especially by professionals, can lead to secondary traumatization, also understood as secondary traumatic stress. Symptoms of secondary traumatic stress are the same as those of Posttraumatic Stress Disorder (PTSD) and include four categories, i.e. intrusion, avoidance, negative changes in cognition and mood, and increased arousal and reactivity. Secondary traumatic stress occurs most often in social workers, therapists, probation officers and representatives of medical services (doctors, nurses, paramedics). This phenomenon is also observed in non-professionals, i.e. people who support or only accompany trauma victims or sufferers. Among the factors favoring the onset of secondary traumatization, there are factors related to work/organization and subjective factors, among which a special role is attributed to empathy. Occurring symptoms of secondary traumatic stress can be managed through the use of various types of interactions, including various forms of self-care.
Powrót