Wydanie 2019/2 (tom 34) / Issue 2019/2 (vol. 34)


Dorota Kubacka-Jasiecka

Ryzyko psychosomatyczne z perspektywy traumy przywiązania i zaburzeń Ja cielesnego


Opracowanie podejmuje problematykę etiologii zaburzeń psychosomatycznych. Stawia i rozwija hipotezę wiążącą ryzyko psychosomatyczne z wczesnodziecięcymi traumatycznymi doświadczeniami, łącznie z patologią więzów opiekuńczych. Celem uwiarygodnienia hipotezy opracowanie podkreśla daleko idące podobieństwo między konsekwencjami syndromu dziecięcej traumy (zespół DESNOS) a odległymi skutkami negatywnych doświadczeń ciała wraz ze zmianami funkcjonowania na poziomie neurofizjologicznym (teoria przywiązania Bowlby’ego, koncepcje relacji z obiektem, wyniki badań nad negatywnym znaczeniem doświadczeń ciała, modele karcinogenezy). Z drugiej strony przedstawiona hipoteza znajduje oparcie w szeroko akceptowanej roli aktualnego stresu wraz ze stosowanymi strategiami adaptacyjno-obronnymi. Znajdują one odbicie w kształtowaniu się wyróżnianych u dorosłych wzorów zachowania: A, C, D oraz ich znaczeniu (obok słabości konstytucjonalnej) jako czynników ryzyka psychosomatycznego.Psychosomatic Risk from the Perspective of Attachment Trauma and Body Self Disorders


The following paper discusses the etiology of psychosomatic disorders. It proposes and develops a hypothesis that connects psychosomatic risk with traumatic experiences in early childhood, including parental bonding pathology. To validate the hypothesis, the paper stresses the deep resemblance between the consequences of childhood trauma syndrome (DESNOS syndrome) and the long-term results of negative somatic experiences, including the change in functioning on the neurophysiological level (Bowlby’s attachment theory, object relation theory, study results for negative impact of somatic experiences, carcinogenesis models). On the other hand, the proposed hypothesis is backed by the current widely accepted role of stress together with adaptive and defensive strategies. They are reflected in the forming of the type A, C, and D behavior patterns in adults and their significance (apart from constitutional weakness) as factors of psychosomatic risk.
Powrót