Wydanie 2019/2 (tom 34) / Issue 2019/2 (vol. 34)


Zygfryd Juczyński

Wydarzenia zmiany życiowej z perspektywy zdrowia człowieka


Celem artykułu jest przybliżenie roli znaczących wydarzeń życiowych, które stają się ważną częścią naszej tożsamości i historii życia oraz punktem zwrotnym zmieniającym sposób, w jaki człowiek spostrzega świat w codziennym życiu. Podczas gdy wydarzenia pozytywne stają się centralne poprzez ich związek z normami kulturowymi, negatywne wydarzenia oddziałują poprzez mechanizmy psychologiczne. Zdrowi ludzie wolą koncentrować się na pozytywnych informacjach, przywoływać je i wyobrażać sobie. Natomiast dla osób w trudnej sytuacji emocjonalnej, cierpiących z powodu potraumatycznych zaburzeń stresowych czy depresji, wydarzenia negatywne i traumatyczne są lepiej zapamiętane, a ich przewidywania dotyczące przyszłości są bardziej pesymistyczne. Wydarzenia pozytywne uważa się za bardziej kluczowe dla tożsamości i historii życia, a wydarzenia negatywne, zwłaszcza doświadczenia traumatyczne, za najbardziej szkodliwe dla zdrowia jednostki. W zakończeniu artykułu zwrócono uwagę na niedocenianie emocjonalnie pozytywnych wydarzeń życiowych, w tym również traumatycznych (np. związanych z transplantacjami narządów), które mogą prowadzić do poekstatycznego wzrostu.Life change events from a health perspective


The purpose of the article is to present the meaning of significant life events, which become an individually important part of our identity and life history, and a turning point that changes the way man perceives the world in everyday life. While positive events become central through their relationship with cultural norms, negative events interact through psychological mechanisms. Healthy people prefer to focus on positive information, recall it and imagine it. However, for people in a difficult emotional situation, suffering from post-traumatic stress disorders or depression, negative and traumatic events are better remembered and their predictions about the future are more pessimistic. Positive events are considered to be more crucial for identity and life history, negative events, and traumatic experiences, as the most harmful to the individual’s health. In the end of the article, attention was paid to underestimating emotionally positive life events, including traumatic ones (e.g. associated with organ transplants), which can lead to postecstatic growth.
Powrót