Wydanie 2020/1 (vol.35) / Issue 2020/1 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/h1k9-t164
Maciej Wiktor Klimasiński, Joanna Theda, Szczepan Cofta, Daria Springer, Katarzyna Wieczorowska-Tobis

Opieka duchowa w medycynie: duchowość a postrzeganie choroby, radzenie sobie z cierpieniem – ankietowe badanie ilościowe na polskiej populacji dorosłych chorych przewlekle


Opieka duchowa jest odpowiedzią na potrzeby duchowe chorych. Aby rozwijać tę dziedzinę w Polsce, potrzebne jest rozpoznanie, co jest dla polskich pacjentów najbardziej pomocne. Celem pracy jest ustalenie, jak duchowość wpływa na postrzeganie choroby przewlekłej oraz jakie czynności podejmują chorzy, aby radzić sobie z cierpieniem. W badaniu ankietowym opartym na autorskim kwestionariuszu uczestniczyło 204 pacjentów.

Dla ponad połowy wiara stanowiła źródło wsparcia w chorobie. Najczęściej wybieranym przekonaniem było to, że Bóg ma plan na ich życie i nie dopuścił choroby bez powodu. Najczęściej podejmowanymi przez chorych czynnościami duchowymi były: modlitwa, przyjmowanie sakramentów i uczestnictwo w nabożeństwach. Najsilniejszym predyktorem dla podejmowania tych praktyk było postrzeganie wiary jako źródła wsparcia w chorobie. Otrzymane wyniki wskazują na to, że perspektywa duchowa umożliwia wierzącym pacjentom nadanie sensu trudnemu doświadczeniu choroby. Dlatego należy wspierać ich w korzystaniu z zasobów religijnych. Natomiast do pozostałych chorych szczególnie kierować należy pozareligijną opiekę duchową.

Słowa kluczowe: opieka duchowa, duchowe radzenie sobie, postrzeganie chorobySpiritual care in medicine: spiritual perception of illness, spiritual coping with suffering – a quantitative survey study on the Polish population of chronically ill adults


Spiritual care is an answer to the spiritual needs of the sick. In order to develop this field in Poland, recognition is needed about what exactly is helpful for the patients. The purpose of this research is to determine how spirituality affects the perception of chronic illness and what spiritual actions patients undertake to cope with suffering. 204 people filled in an original questionnaire. For more than half of them, faith is a source of support in illness. The most often selected answer was the belief that God has a plan for their lives and did not allow illness without a reason. The most frequent spiritual activities chosen by the patients were: prayer, receiving the sacraments and participating in services. The strongest predictor for undertaking those practices was the perception of faith as a source of support in illness. The obtained results show that the spiritual perspective enables some patients to find meaning in the difficult experience of a chronic disease. Therefore, they should be supported in using religious resources. Non-religious spiritual care should be especially available for other patients.

Keywords: spiritual care, spiritual coping, perception of illness
Powrót