Wydanie 2020/1 (vol.35) / Issue 2020/1 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/adqa-zt81
Paweł Lipowski

Prawne warunki bezpieczeństwa pacjenta a innowacyjność opieki zdrowotnej


Artykuł prezentuje wybrane przepisy prawne obowiązujące w Polsce, które pozwalają na zdefiniowanie warunków bezpieczeństwa pacjenta w procesie jego leczenia. Prezentacja przepisów prawnych ukazana jest w perspektywie innowacyjności opieki zdrowotnej, definiowanej jako wprowadzanie i wykorzystywanie nowych technologii medycznych podczas udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentom, także w oparciu o przepisy prawne.
Zagadnienie prezentowane jest z perspektywy prawnej oraz zarządzania w ochronie zdrowia, w oparciu o obserwacje własne autora, wynikające z jego pracy naukowej oraz doświadczeń zawodowych. Na tej podstawie podjęta została próba sformułowania implikacji prawnych i praktycznych zagadnienia bezpieczeństwa pacjenta w odniesieniu do dynamicznie rozwijających się technologii medycznych.

Słowa kluczowe: przepisy prawa, bezpieczeństwo pacjenta, innowacyjność opieki medycznej, prawo medyczne, zdrowie publiczneLegal conditions of patient safety and innovation of health care in Poland


The purpose of this article is to present selected legal provisions that allow to define the patient’s safety conditions in the treatment process in Poland. Presentation of legal regulations is shown in the perspective of health care innovation, defined as the introduction and use of new medical technologies when providing health services to patients, also based on legal provisions in Poland.
The issue is presented from the legal perspective and management in health care, based on the author’s own observations resulting from his academic work and professional experience. On this basis, an attempt will be made to formulate the legal and practical implications of patient safety in relation to dynamically developing medical technologies.

Key words: legal regulations, patient safety, innovativeness of medical care, medical law, public health
Powrót