Wydanie 2020/1 (vol.35) / Issue 2020/1 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/3e44-cr51
Marek Motyka, Beata Szpak

Wsparcie psychologiczne w poważnych zabiegach ginekologicznych a zapotrzebowanie na leki w okresie pooperacyjnym


Opracowanie dotyczy terapeutycznej roli wsparcia psychicznego w przygotowaniu chorych do poważnych zabiegów ginekologicznych. Celem badań była ocena zależności pomiędzy wsparciem psychicznym udzielonym kobietom oczekującym na zabieg usunięcia narządu rodnego a ich samopoczuciem i zapotrzebowaniem na leki przeciwbólowe i uspokajające w okresie pooperacyjnym.
W badaniach uczestniczyło 60 pacjentek oddziału ginekologii onkologicznej oczekujących na zabieg usunięcia narządu rodnego z powodu zmian nowotworowych, przyporządkowanych do grupy eksperymentalnej i kontrolnej, każdej liczącej po 30 osób.
Grupa kontrolna była przygotowywana do zabiegu operacyjnego w sposób standardowy, podczas gdy grupę kobiet z grupy eksperymentalnej objęto dodatkowym oddziaływaniem o charakterze psychologiczno-wspierającym realizowanym przez położną.
W wyniku tego działania w grupie eksperymentalnej uzyskano wyraźną poprawę samopoczucia pacjentek po zabiegu operacyjnym, jak również zmniejszenie zużycia leków przeciwbólowych, uspokajających i nasennych.
Wyniki te potwierdzają potrzebę traktowania środków psychologicznych jako integralnego elementu leczenia i pielęgnacji.

Słowa kluczowe: wsparcie psychologiczne, opieka pielęgniarska, komunikacja terapeutyczna, zapotrzebowanie na lekiPsychological support in serious gynecological surgeries and the patient’s need for medication in postoperative period


This review discusses the role of therapeutic support in the preparation of patients for serious gynecological surgeries. The goal of the studies was to evaluate the relationship between emotional support, which was provided to women awaiting the operation of genital organs excision, and their general feeling, as well as the postoperative need for analgesics and tranquilizers.
The study was performed on 60 patients from the gynecological ward who were waiting for the operation of the genital organs excision due to oncologic disease. They were divided into an experimental and control group of 30 patients each.
Patients from the control group were prepared for the surgery in a standard way, while women from the experimental group were provided with additional emotional support from a midwife.
As a result, the postoperative general feeling of patients from the experimental group improved considerably and their need for analgesics, tranquilizers and sleep-inducing drugs decreased.
These results prove that it is essential to consider the psychological actions as an integral element of treatment and nursing.

Key words: psychological support, nursing care, therapeutic communication, need for medication
Powrót