Wydanie 2020/1 (vol.35) / Issue 2020/1 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/ak9r-gw32
Piotr Słowik, Piotr Passowicz

Rola i znaczenie treningu psychologicznego jako metody edukacyjnej i rozwojowej w ramach studiów psychologicznych


W artykule autorzy zwracają uwagę na rolę i znaczenie treningu psychologicznego, który może być bardzo pomocny w prowadzeniu zajęć dydaktycznych dla studentów psychologii.
W okresie istotnych zmian społeczno-kulturowych zachodzących we współczesnym świecie obserwuje się zwiększenie tempa życia, presję czasową oraz wzmożoną rywalizację. W konsekwencji prowadzi to do częstych sytuacji stresowych, a ponadto do pojawiania się nowych zjawisk psychopatologicznych (np. wzrost występowania zaburzeń osobowości, depresji czy uzależnień).
Trening psychologiczny jest aktywną formą zajęć, w których ważną rolę odgrywa grupa i proces dynamiki grupowej będący bardzo ważnym zjawiskiem wpływającym na możliwość lepszego poznania zasad funkcjonowania grupy, lepszego poznania siebie oraz innych osób. Jego obserwacja umożliwia samopoznanie, integrację grupową, sprzyja budowaniu postaw tolerancji, akceptacji innych i uczeniu się zachowań prozdrowotnych. W trakcie zajęć treningowych uczestnik uczy się także empatii, syntonii, poznaje swoje mocne i słabe strony. Uczy się kontroli nad swoimi reakcjami emocjonalnymi oraz zachowaniem. Odpowiednie ćwiczenia mogą pomóc w opanowaniu stresu. Grupa jest także źródłem wielu ważnych informacji zwrotnych. Trening może być zatem formą edukacji sprzyjającej poznaniu zjawisk występujących w pracy przyszłego psychologa.

Słowa kluczowe: trening psychologiczny, uczenie się, dynamika grupowaThe role and importance of psychological training as an educational and developmental method in psychological studies


In the article, the authors draw attention to the role and importance of psychological training, which can be very helpful in teaching classes for psychology students. During the period of significant socio-cultural changes taking place in the modern world, an increase in the pace of life, time pressure and increased competition are observed. As a consequence, this leads to frequent stressful situations and, moreover, to the appearance of new psychopathological phenomena (e.g. increase in the appearance of personality disorders, depression or addiction). Psychological training is an active form of classes in which an important role is played by the group and the group dynamics process, which is a very important phenomenon affecting the possibility of getting to know the principles of the group’s functioning, getting to know oneself and other people. Its observation enables self-knowledge, group integration, helps to build tolerance attitudes, acceptance of others and learning pro-health behavior. During training classes, the participants also learn empathy, syntony, their strengths and weaknesses. They learn to control their emotional reactions and behavior. Appropriate exercises can help to manage stress. The group is also a source of many important feedback. Training can therefore be a form of education conducive to learning about the phenomena occurring in the work of the future psychologist.

Keywords: psychological training, learning, group dynamics
Powrót