Wydanie 2020/2 (tom 35) / Issue 2020/2 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/a9np-nn46
Krzysztof Mudyń, Robert Dudek

Emocjonalność osób z problemem alkoholowym. Porównanie pacjentów rozpoczynających terapię i pacjentów po sześciu miesiącach terapii


Cel. Celem pracy było porównanie emocjonalności dwóch grup pacjentów z problemem alkoholowym – rozpoczynających terapię oraz po 6 miesiącach terapii.

Metoda i osoby badane. Badania miały charakter poprzeczny. Każda z grup pacjentów liczyła po 40 osób. W każdej z grup proporcja kobiet do mężczyzn wynosiła ok. 1:2 (kobiety stanowiły 36,25% ogółu badanych osób). Wykorzystano 3 narzędzia badawcze: Skalę Nastroju UMACL, Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej DINEMO oraz Kwestionariusz Realność Uczuć (RU-04).

Wyniki. Nie odnotowano istotnych różnic w odniesieniu do aktualnego nastroju w żadnym z trzech wymiarów. Odnotowano natomiast (wbrew oczekiwaniom) istotną różnice w odniesieniu do inteligencji emocjonalnej, tyle że na korzyść pacjentów rozpoczynających terapię (t = 2,62, p = 0,011). U pacjentów pozostających w terapii co najmniej 6 miesięcy stwierdzono z kolei większą intensywność uczuć osobowościowo specyficznych – tak negatywnych (t = –2,09; p = 0,04), jak i (na poziomie trendu) pozytywnych (t = –1,49; p = 0,14). Analogiczna tendencja wystąpiła też w odniesieniu do wielu uczuć osobowościowo niespecyficznych, takich, jak np. zazdrość, optymizm, smutek czy poczucie bezpieczeństwa.

Wnioski. Należy sądzić, że po kilku miesiącach terapii u pacjentów następuje stopniowe odmrażanie uczuć, zwłaszcza negatywnych, i związane z tym pogorszenie samopoczucia. To proces pożądany, gdyż świadczy o poprawie kontaktu z własnymi uczuciami, choć przez pacjentów bywa odczuwany raczej jako dyskomfort i brak postępów w terapii.

Słowa kluczowe: pacjenci z problemem alkoholowym, inteligencja emocjonalna, UMACL, realność uczućEmotionality of people with the alcohol problem. Comparison of patients starting therapy and patients after six months of therapy


Objective. The aim of the study was to compare the emotionality of two groups of patients with alcohol problems – those who started therapy and patients after 6 months of therapy.

Method and participants. The research was transversal. Each group of patients consisted of 40 people. In each group, the proportion of women to men was approx. 1:2 (women constituted 36.25% of the total number of respondents). Three research tools were used: the UMACL Mood Scale, the DINEMO Two-Dimensional Emotional Intelligence Inventory and the Reality of Feelings Questionnaire (RU-04).

Results. There were no significant differences with regard to the current mood in any of the three dimensions. On the other hand, there were (contrary to expectations) significant differences with regard to emotional intelligence, but in favor of patients starting the therapy (t = 2.62, p = 0.011). In patients who remained in therapy for at least 6 months, a greater intensity of personality-specific feelings was found – both negative (t = –2.09; p = 0.04) and (at the trend level) positive (t = –1.49; p = 0.14). A similar tendency occurred also with regard to many personality-nonspecific feelings, such as jealousy, optimism, sadness or a sense of security.

Conclusion. It should be assumed that after a few months of therapy, patients experience a gradual thawing of feelings, especially negative ones, and the related deterioration of well-being. It is a desirable process as it shows an improvement in contact with one’s own feelings, although it is perceived by patients rather as discomfort and lack of progress in therapy.

Key words: patients with alcohol use disorders, emotional intelligence, UMACL, reality of feelings
Powrót