Wydanie 2020/2 (tom 35) / Issue 2020/2 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/eshm-nb17
Paweł Kurowski, Dawid Janczarzyk

Porównanie wpływu techniki energii mięśniowej powtórzonej jednokrotnie i trzykrotnie na zmianę progu bólu i parametrów elektrofizjologicznych mięśnia czworobocznego grzbietu


Celem pracy było porównanie efektu techniki energii mięśniowej powtórzonej jednokrotnie (grupa A) i trzykrotnie (grupa B), na próg bólu i parametry EMG mięśnia czworo­bocznego grzbietu. W badaniu udział wzięło 28 osób z utajonym punktem spustowym w badanym mięśniu. Za pomocą EMG oceniono biopotencjał mięśnia podczas spoczynku i ruchu uniesienia barków. Uciskowy próg bólu mierzono z użyciem dynamometru ręcznego. Badane parametry oceniono przed terapią i po jej zakończeniu. W każdej z grup zaobserwowano istotny wzrost średnich wartości progu bólu; w grupie A ponadto zaobserwowano statystycznie istotny spadek napięcia spoczynkowego mięśnia. Inne mierzone parametry nie wykazały istotnych zmian. Zdaniem autorów jedno wykonanie techniki pozwala osiągać zamierzone efekty terapeutyczne i nie powoduje zbyt dużego bodźcowania tkanki.

Słowa kluczowe: techniki energii mięśniowej, punkty spustowe, próg bólu, EMGComparison of the effect of the muscle energy technique repeated once and three times on the change of pain threshold and electrophysiological parameters of the trapezius muscle


The aim of the study was to compare the effect of the muscle energy technique repeated once (group A) and three times (group B), on the pain threshold and EMG parameters of the trapezius muscle. The study involved 28 people with a latent trigger point in the examined muscle. EMG was used to assess the biopotentials of the muscle during rest and shoulder lift movement. Pain threshold pressure was measured using a manual dynamometer. The examined parameters were evaluated before and after the therapy. In each group a significant increase in average pain threshold values was observed, in group A a statistically significant decrease in resting muscle tension was also observed. Other measured parameters showed no significant changes. According to the authors, one technique allows to achieve the intended therapeutic effects and does not cause too much tissue stimulation.

Key words: muscle energy techniques, trigger points, pain treshold, EMG

 Powrót