Wydanie 2020/2 (tom 35) / Issue 2020/2 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/bdnd-1y33
Iwona Malinowska-Lipień, Aleksandra Bajorek, Teresa Gabryś

Sprawność fizyczna a występowanie zespołu słabości wśród osób w wieku starszym


Wyniki badań. Wraz z wiekiem maleje udział procentowy osób sprawnych fizycznie,
a wyraźnie rośnie udział procentowy osób niesprawnych. Wśród mężczyzn największy jest udział procentowy osób niesprawnych fizycznie (39%) a u kobiet – osób osłabionych fizycznie (51%). W grupie osób osłabionych i niesprawnych fizycznie – u 26 (25%) nie wykazano zespołu słabości (not-frail), u 23 osób (22,12%) stwierdzono stan przed wystąpieniem zespołu słabości (pre-frail), zaś u 37 (35,58%) stwierdzono wystąpienie zespołu słabości (frail).

Wnioski. Wyższa częstość występowania niesprawności fizycznej związana jest z płcią żeńską oraz zamieszkiwaniem w instytucjach opiekuńczych. Występuje ścisły związek pomiędzy obniżeniem nastroju i depresją a utratą sprawności fizycznej u osób w wieku podeszłym. Utrata sprawności fizycznej może stanowić sygnał ostrzegawczy rozwoju zespołu słabości.

Słowa kluczowe: sprawność fizyczna, zespół słabości, wiek starszyPhysical fitness and the occurrence of frailty among older people


Introduction. Frailty resulting from the reduced efficiency of physiological systems, is characterized by reduced functional reserve and lack of resistance to stressors in the body of the elderly.

Aim. Analysis and assessment of the relationship between physical fitness of older people and the potential occurrence of frailty.

Study group and methods. The study was conducted in a group of 104 patients aged 60–101 years. Physical fitness was assessed by measuring the criteria of the frailty, i.e. weakening of muscle strength (in relation to BMI and sex of the subjects), slowed gait, unintentional weight loss, exhaustion, reduced physical activity. In assessing muscular strength, the following measures were used: maximum handshake and body mass index (BMI).

Results. Following the progress of ageing the percentage of people physically fit decreases and the percentage of disabled people evidently increases. The percentage of physically disabled people is the highest (39%) among men whereas it is the percentage of physically weakened people (51%) that occurs among women. 26 people (25%) were not-frail in the group of the weakened and disabled physically, 23 people (22.12%) were pre-frail and 37 people (35.58%) were frail.

Conclusions. The higher frequency of frailty in older people is connected with females and with the institutionalized. There is a close connection between the darkening of one’s mood or depression and the loss of physical fitness in old age. The loss of physical fitness may be a warning sign of the progress of frailty.

Key words: physical mobility, frailty, old peoplePowrót