Wydanie 2020/2 (tom 35) / Issue 2020/2 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/x4g0-4h47
Patrycja Zurzycka, Iwona Oskędra, Katarzyna Wojtas

Wybrane zagadnienia opieki nad osobami chorującymi psychicznie ze współistniejącymi zaburzeniami somatycznymi


Osoby chorujące psychicznie doświadczają zwiększonej zachorowalności na dolegliwości somatyczne o różnej etiologii. Kompleksowa opieka korzystnie wpływa na wynik postępowania terapeutycznego w leczeniu zarówno zaburzeń psychicznych, jak i somatycznych. Może ponadto znacząco poprawić dyscyplinę chorych w przestrzeganiu zaleceń terapeutycznych. Holistyczna opieka nad pacjentem powinna opierać się także na edukacji zdrowotnej podejmowanej przez wszystkich członków zespołu terapeutycznego. Ma to na celu uwzględnienie problemów zdrowotnych pacjenta, które często są marginalizowane – zarówno przez samego pacjenta z powodu jego stanu i braku kontroli nad własnym życiem, jak i przez zespół terapeutyczny, który pochyla się głównie nad problemami psychicznymi chorego. Edukacja zdrowotna pozwala na przygotowania pacjenta do współodpowiedzialności za własne zdrowie.

Słowa kluczowe: choroby psychiczne, edukacja, kompleksowa opiekaSelected issues of caring for mentally ill persons with concomitant somatic disorders


Mentally ill people experience an increased incidence of somatic complaints with various etiologies. Comprehensive care has a positive effect on the outcome of therapeutic procedure in the treatment of both mental and somatic disorders. In addition, it can significantly improve patients’ discipline in adhering to therapeutic recommendations. Holistic care should also be based on health education undertaken by all members of the therapeutic team. This is aimed at taking into account the patient’s health problems which are often marginalized – by both the patient himself and his lack of control over his own life, as well as by the therapeutic team who focuses mainly on the patient’s mental problems. Health education allows the patient to be prepared to share responsibility for his own health.

Keywords: comprehensive care, education, mental illnessPowrót