Wydanie 2020/2 (tom 35) / Issue 2020/2 (vol. 35)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/pdtm-kt41
Katarzyna Lipina, Urszula Michalik-Marcinkowska

Wykonywanie świadczeń zdrowotnych w sytuacji braku kadr medycznych


Wstęp. Głównym problemem, z którym zmaga się system ochrony zdrowia w ciągu ostatnich lat, jest niedostateczna liczba personelu medycznego w porównaniu do potrzeb wynikających przede wszystkim ze starzenia się społeczeństwa. Podstawowym celem badań było poznanie opinii pielęgniarek i ratowników medycznych na temat wpływu niedostatecznej liczby kadry medycznej na pracę personelu medycznego oraz wykonywane świadczenia zdrowotne.

Osoby badane i metody. Badania wykonano za pomocą kwestionariusza ankiety składającego się z 19 pytań oraz metryczki z danymi socjodemograficznymi. Zbadano 305 aktywnych zawodowo pielęgniarek i ratowników medycznych zatrudnionych w szpitalach województwa śląskiego. Badania wykonano w 2019 roku.

Wyniki. Jeden na trzech badanych zauważał częstsze występowanie błędów/wypadków w pracy u osób, które pracują w więcej niż jednym miejscu pracy. Zadowolenie z wykonywanych usług medycznych deklarowało 84,3% badanych i częściej były to osoby powyżej 50 roku życia, posiadające średnie wykształcenie.

Wnioski. Rozwiązań służących podniesieniu jakości usług medycznych w placówkach medycznych może być wiele. Z przeprowadzonych badań wynika jednak, że rozwiązaniem najczęściej wskazywanym przez pielęgniarki i ratowników medycznych jest zwiększenie liczby kadry medycznej. Sposobem na zapewnienie jakości wykonywanych usług medycznych jest również przestrzeganie standardów istniejących w jednostce ochrony zdrowia. Natomiast przeprowadzone badania wskazują, że stosowanie ustalonych standardów jest niewystarczające.

Słowa kluczowe: niedobór kadry medycznej, działalność lecznicza, pielęgniarki, ratownicy medyczniPerforming health services in the perspective of a lack of medical staff


Aim. The main problem that we should deal with in recent years is the insufficient number of medical staff, especially when population is getting older. The aim of the study was to investigate the nursing and rescue personnel opinions about the impact of the shortage of medical staff on the provided health services.

Study group and methods. Method was applied by a diagnostic survey, a questionnaire technique, consisting of 19 questions and a survey with sociodemographic data. The 305 professionally active nurses and paramedics employed in hospitals in Silesia were examined.

Results. Every 3rd respondent noticed more frequent mistakes or accidents at work in people who work in more than one workplace. The satisfaction with the medical services provided constituted 84.3% of the respondents and more often they were people with secondary education.

Conclusions. There can be many solutions to improve the quality of medical services in medical facilities. But the research shows that nurses and emergency staff most often indicate increasing the number of medical staff. Another solution is also compliance with standards. Our findings indicate that the standards are used sporadically.

Key words: quality of medical services, medical staff, medical activity, nurses, paramedicsPowrót