Wydanie 2021/1 (tom36) / Issue 2021/1 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/a5xh-m937
Nina Ogińska-Bulik

Negatywne i pozytywne konsekwencje wtórnej ekspozycji na traumę wśród pielęgniarek


Cel. Celem podjętych badań było ustalenie nasilenia wtórnego stresu traumatycznego i wtórnego wzrostu po traumie oraz ich powiązań z obciążeniem pracą wśród pielęgniarek eksponowanych na wtórną traumę.

Grupa badana i metody. Do analizy włączono wyniki uzyskane od 281 pielęgniarek narażonych na wtórną traumę. Wiek badanych mieścił się w zakresie 20–65 lat (M = 42,62, SD = 11,43). W badaniach wykorzystano ankietę, Inwentarz Wtórnego Stresu Traumatycznego oraz Inwentarz Wtórnego Wzrostu Potraumatycznego.

Wyniki. Uzyskane wyniki badań wskazały na wysokie nasilenie wtórnego stresu i umiarkowane nasilenie wtórnego wzrostu potraumatycznego w badanej grupie pielęgniarek. Wśród uwzględnionych trzech wskaźników obciążenia pracą zwłaszcza liczba godzin pracy w tygodniu przeznaczana na pomoc pacjentom w istotny sposób wiązała się ujemnie z wtórnym stresem i dodatnio z wtórnym wzrostem – pełniąc także rolę predyktora tych zmiennych.

Wnioski. Duża liczba godzin pracy z pacjentami zdaje się pełnić rolę chroniącą pielęgniarki przed rozwojem negatywnych i sprzyjać występowaniu pozytywnych konsekwencji wtórnej ekspozycji na traumę.

Słowa kluczowe: ekspozycja na wtórną traumę, wtórny stres, wtórny wzrost, obciążenie pracą, pielęgniarkiNegative and positive effects of secondary exposure to trauma among nurses


Aim. The aim of the undertaken research was to determine the severity of secondary traumatic stress and secondary posttraumatic growth and their links with workload among nurses exposed to secondary trauma.

Study group and methods. The analysis included the results obtained from 281 nurses exposed to secondary trauma. The age of the respondents ranged from 20 to 65 years (M = 42.62, SD = 11.43). The study used a survey, as well as the Secondary Traumatic Stress Inventory and the Secondary Posttraumatic Growth Inventory.

Results. The obtained results indicated a high intensity of secondary traumatic stress and a moderate intensity of secondary growth after trauma in the studied group of nurses. Among the three workload indices included, the number of working hours per week devoted to helping patients is significantly associated with secondary stress – negatively and secondary growth – positively, also acting as a predictor of these variables.

Conclusions. A large number of hours of work with patients seems to play a role that protects nurses from the development of negative and favors the occurrence of positive consequences of secondary exposure to trauma.

Key words: exposure to secondary trauma, secondary stress, secondary growth, workload, nursesPowrót