Wydanie 2021/1 (tom36) / Issue 2021/1 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/ks0r-e059
Bohdan W. Wasilewski, Olha Yourtsenyuk, Eugene Egan

Pandemia Covid-19 z perspektywy ekologicznej


Publikacja podejmuje analityczny wątek wcześniejszych publikacji pierwszego z autorów (Wasilewski B., 2020 a, b), w których analizowano bariery utrudniające pełne zrozumienie pandemii COVID-19. Jedną z głównych przeszkód w zrozumieniu fenomenu obecnej pandemii jest, zdaniem autorów opracowania, analiza tego zjawiska w oderwaniu od perspektywy ekologicznej i ewolucyjnej (Wasilewski B, Egan E 2018; 2019); (Wasilewski B, Yourcenyuk O, Egan E (2020). Intencją obecnego artykułu jest omówienie kluczowych kwestii związanych z COVID 19 z punktu widzenia analizy prowadzonej z wymienionych wyżej punktów widzenia.

Słowa kluczowe: pandemia COVID 19; perspektywa ekologiczna; człowiek jako biocenoza; perspektywa ewolucyjnaCOVID-19 pandemic from an ecological perspective


This publication continues the analytic thread of the first author’s previous publications (Wasilewski B., 2020 a, b) which interrogated the barriers to a fuller understanding of the COVID-19 pandemic. One of the main obstacles to understanding the phenomenon of the current pandemic is the analysis of this phenomenon is shorn of its ecological and evolutionary perspectives (Wasilewski B, Egan E 2018; 2019); (Wasilewski B, Yourtsenyuk O, Egan E (2020). The intention of this paper is to discuss further important issues related to COVID 19 and suggest an analysis derived from these named perspectives.

Key words: COVID 19 pandemic, ecological perspective, human being as a biocenosis, evolutionary perspective.
Powrót