Wydanie 2021/1 (tom36) / Issue 2021/1 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/gmv0-vh07
Patrycja Zurzycka, Katarzyna Czyżowicz, Grażyna Puto, Iwona Repka

Działalność szpitalnych komisji etycznych – informacje udostępniane na stronach internetowych podmiotów leczniczych


Szpitalne komisje etyczne (SKE) funkcjonują w systemach opieki zdrowotnej od wielu lat. Ich głównym zadaniem jest pomoc zarówno pacjentom i ich bliskim, jak i personelowi medycznemu w rozwiązywaniu problemów natury etycznej pojawiających się w związku z realizowaniem opieki medycznej.

Celem pracy była ocena zakresu informacji dotyczących funkcjonowania szpitalnych komisji etycznych w Polsce, udostępnianych na stronach internetowych szpitali. Analizie poddano strony internetowe szpitali akredytowanych oraz placówek ujętych w wykazie prowadzonym przez Ośrodek Bioetyki Naczelnej Izby Lekarskiej.

W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, że niemal połowa badanych placówek (50,7%) nie przedstawia składu osobowego powołanych komisji. Tylko w przypadku jednej komisji wskazano, że jej członkowie mają wykształcenie w zakresie bioetyki. Zadaniem większości SKE (72,5%) jest ochrona praw pacjenta, rozwiązywanie problemów natury etycznej (66,7%), nadzór nad przestrzeganiem przez personel medyczny zasad etyki zawodowej (46,4%).Activities of hospital ethics committees - availability of information on hospital websites


Hospital ethics committees (HECs) have functioned in healthcare systems for many years. Their main task is to help patients and their relatives as well as medical staff in solving ethical problems that arise in connection with the implementation of medical care.

The aim of the study was to find out what information on the functioning of hospital ethics committees in Poland is made available to interested persons on hospital websites. The websites of accredited hospitals and the establishments included in the list kept by the Center of Bioethics of the Supreme Medical Chamber were analyzed.

Almost half of the surveyed institutions (50,7%) do not disclose the composition of the appointed committees. Only one committee indicated that its members had education in the field of bioethics. The task of most HECs (72,5%) is to protect a patient’s rights, solve ethical problems (66,7%), andto supervise the observance of professional ethics by medical personnel (46,4%).Powrót