Wydanie 2021/2 (tom36) / Issue 2021/2 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/rd8j-kk08
Dorota Kubacka-Jasiecka

Tatuaż i pirsing – wpływ wzorów kultury czy autoagresja?


Opracowanie podejmuje zagadnienie motywacji i mechanizmu psychologicznego współcześnie popularnych form poprawiania i „upiększania” wyglądu ciała poprzez jego tatuowanie i kolczykowanie. Prezentowane w artykule wyniki badań empirycznych zmierzały do rozstrzygnięcia funkcjonującego w piśmiennictwie przedmiotu dylematu dotyczącego motywacji tatuowania i kolczykowania swego ciała: czy jest ono wynikiem wyłącznie wpływu aprobowanych wzorców kulturowych, czy również nieuświadamianych tendencji nieintencjonalnej pośredniej agresywności. Otrzymane wyniki badań trzech odrębnych studiów empirycznych wspierają przekonanie autorki, że doświadczenie ciała wraz z obniżonym poczuciem wartości swojego Ja cielesnego godzi oba podejścia, akcentując znaczenie i rolę równoczesnego współwystępowania obu postulowanych mechanizmów psychologicznych i ich wzajemnego oddziaływania. Analiza konkretnych aktów modyfikowania ciała musi przy tym uwzględniać indywidualne zróżnicowanie zasadniczej – w danym przypadku – motywacji.

Słowa kluczowe: tatuaż, kolczykowanie ciała, wzory kultury, agresywność pośrednia, doświadczenie ciała, Ja cielesneTatooing and piercing – impact of cultural patterns or self-destructive behaviour?


In this article, the subjects of body tattooing and piercing are discussed in terms of the motivations and psychological mechanisms behind these popular contemporary forms of improving and “beautifying” the look of a person’s body. The goal of the ­empirical research whose results are presented in this paper was to resolve a ­dilemma, frequently found in the literature on the subject, concerning the motives for body tattooing and piercing: whether these acts are solely influenced by approved cultural patterns or whether they are an effect of unconscious tendencies towards unintentional transferred aggression. The results of the three separate empirical studies support the author’s claim that experiencing the body by a person with a lowered body self-esteem combines both of the above-mentioned approaches, with an emphasis on the role and significance of the co-occurrence of the two suggested psychological mechanisms as well as their mutual impact. The analysis of specific acts of body modification must take into account the individual variation of the basic motivation behind a given case. 

Keywords: tattoos, body piercing, cultural pattern, transferred aggression, experiencing the body, the body self Powrót