Wydanie 2021/2 (tom36) / Issue 2021/2 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/1whm-er33
Ieva Stankutė Mindaugas Stankūnas Katarzyna Czabanowska

Przywództwo i zarządzanie kryzysowe podczas pandemii COVID-19 na Litwie – ankieta wśród pracowników zdrowia publicznego


Cel: Zbadanie postrzegania przywództwa i zarządzania kryzysowego związanego z COVID-19 na Litwie przez pracowników ochrony zdrowia.

Metody: Badanie obserwacyjne, przekrojowe z podejściem ilościowym. Badana populacja – wszyscy pracownicy ochrony zdrowia, którzy pracowali w lokalnych biurach sektora zdrowia publicznego na Litwie. Próba obejmowała 288 specjalistów, do analizy wybrano 243 kwestionariusze. Dane przeanalizowano za pomocą IBM SPSS Statistics 27.0. Poziom istotności statystycznej ustalono na poziomie a = 0,05.

Wyniki: Sposoby zarządzania pandemią COVID-19 na Litwie zostały lepiej ocenione podczas pierwszego szczytu pandemii (p< 0,05). Pewne trudności ze zrozumieniem i realizacją nowych zadań podczas pandemii zauważyło 49% respondentów. Dyrektorzy urzędów zdrowia publicznego mieli większe trudności z wykonywaniem swoich zadań w porównaniu z pracownikami ochrony zdrowia (p < 0,05). Spośród badanych 86,4% respondentów uważało, że przywództwo jest ważne w zarządzaniu kryzysowym.

Wnioski: Środki zarządzania zostały lepiej ocenione podczas pierwszego szczytu pandemii COVID-19. Rozpowszechnianie informacji, współpraca międzyinstytucjonalna i przyszłe szkolenia w zakresie gotowości na wypadek wystąpienia sytuacji kryzysowych zostały określone jako fundamenty zarządzania kryzysowego.

Słowa kluczowe: zarządzanie kryzysowe, przywództwo, pandemia, specjaliści zdrowia publicznego

 


Leadership and crisis management of COVID-19 pandemic in Lithuania – a survey among public health professionals


Methods: The study is an observational, cross-sectional study with a quantitative approach. Study population – all public health professionals, who work in local public health bureaus in Lithuania. The sample included 288 professionals, 243 questionnaires were chosen as suitable for the analysis. Statistical significance was based on an alpha error of 0.05 and data was analysed using IBM SPSS Statistics 27.0.

Results: Management measures of the COVID-19 pandemic in Lithuania were evaluated better during the first peak of the pandemic (p  <  0.05). 49% of the respondents had some difficulties in understanding and pursuing their new tasks during the pandemic. Directors of public health bureaus had more difficulties with their tasks when compared with public health professionals (p  <  0.05). 84,6% of the respondents think that leadership is important in crisis management.

Conclusion: The management measures were evaluated better during the first peak of the COVID-19 pandemic. Dissemination of information, inter-institutional collaboration, and future crisis preparedness training were specified as the cornerstones for crisis management.

Keywords: crisis management, leadership, pandemic, public health professionals

 
Powrót