Wydanie 2021/2 (tom36) / Issue 2021/2 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/r2th-kc03
Milena Maryon-Nowak

Psychoterapia dzieci i młodzieży online – nowe wyzwanie w kontekście pandemii COVID-19


Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie nowych wyzwań w psychoterapii dzieci i młodzieży w kontekście ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa, a co za tym idzie – mniejszą dostępnością usług w kontakcie osobistym. Aktualne statystyki dotyczące samo­bójstw w tej grupie są alarmujące. W momencie kiedy na problemy rozwojowe nakładają się trudności związane z ogólnoświatowym kryzysem spowodowanym pandemią, istnieje ryzyko eskalowania dotychczasowego kryzysu. W tej sytuacji szczególnie istotne wydaje się zapewnienie ciągłości pomocy psychologiczno-psychoterapeutycznej w okresie kryzysu związanego z pandemią COVID-19. Tym samym niezwykle istotne wydaje się poszukiwanie alternatywnych sposobów prowadzenia terapii w trybie online oraz optymalizowanie tego rodzaju wsparcia. Jednocześnie warto zwrócić uwagę na potencjalne korzyści, jakie w przyszłości da możliwość pracy terapeutycznej online z młodzieżą.

Słowa kluczowe: psychoterapia dzieci i młodzieży, pandemia COVID-19, praca terapeutyczna online.Online psychotherapy of children and adolescents – a new challenge in the context of a pandemic COVID-19


The purpose of this paper is to present new challenges in child and adolescent psychotherapy in the context of the constraints of the COVID-19 pandemic and consequently, the reduced availability of face-to-face services. Up-to-date statistics on suicide among this group are alarming. At a time when development troubles are compounded by the difficulties associated with the global crisis caused by the pandemic, there is a risk of an escalation of the existing crisis. In this situation, it seems particularly important to ensure the continuity of psychological and psychotherapeutic support in the period of crisis related to the pandemic. Thus, it seems vital to look for alternative ways of conducting online therapy and optimising this type of support. At the same time, it is worth noting the potential benefits that online therapeutic work with young people may bring in the future.

Keywords: child and adolescent psychotherapy, COVID-19 pandemic, online therapy
Powrót