Wydanie 2021/2 (tom36) / Issue 2021/2 (vol.36)


Identyfikator DOI: https://doi.org/10.34938/mgav-tq30
Katarzyna Pękacka-Falkowska

Kazanie Ob man vor dem Sterben fliehen möge (1527) Marcina Lutra jako podstawa ideologiczna walki z zarazą i etyki obowiązku tempore pestis wśród ewangelików wyznania augsburskiego: uwagi wstępne


Cel: Celem prezentowanego eseju jest próba odpowiedzi na pytanie, czy, a jeśli tak – to w jakim stopniu kazanie Ob man vor dem Sterben fliehen möge (1527) autorstwa Marcina Lutra mogło stanowić podstawę ideologiczną walki z zarazą i etyki obowiązku tempore pestis wśród ewangelików wyznania augsburskiego w okresie wczesnonowożytnym.

Metoda: W 1527 r. w Wittenberdze opublikowano kazanie Marcina Lutra Ob man vor dem Sterben fliehen möge (pol. Czy można uciekać od śmierci/zarazy), w którym reformator położył podstawy pod nowe, etyczne zachowania w trakcie epidemii chorób zakaźnych oraz innych klęsk żywiołowych. W eseju poddano analizie wybrane elementy wspomnianego tekstu.

Wnioski: Celem kazania Lutra było budowanie solidarności społecznej wśród współwyznawców podczas epidemii morowego powietrza i przeciwdziałanie anomii.

Słowa kluczowe: epidemie, dżuma, historia, Marcin Luter, solidarność społecznaThe sermon Ob man vor dem Sterben fliehen möge (1527) by Martin Luther as the ideological basis of the fight against the plague and the ethics of duty tempore pestis: some introductory remarks


Aim: The essay aims to answer the question whether, and if so, to what extent, the sermon Ob man vor dem Sterben fliehen möge (1527) by Martin Luther could constitute the ideological basis of the fight against the plague and lay the fundaments of tempore pestis duty ethics among Lutherans in the Early Modern Period.

Method: In 1527, Martin Luther’s sermon Ob man vor dem Sterben fliehen möge was published in Wittenberg. The sermon laid the foundations for new, ethical behaviors during recurring epidemics of infectious diseases and other natural disasters. Selected elements of the text were analyzed in the essay.

Conclusions: The purpose of Luther’s sermon was to build social solidarity among fellow believers and to counteract social disorder during numerous epidemics.

Keywords: epidemics, plague, history, Martin Luther, social solidarityPowrót